Bezorgers Deliveroo toch werknemers?

Afgelopen dinsdag heeft de kantonrechter te Amsterdam geoordeeld dat de (zzp) bezorgers van Deliveroo kunnen worden aangemerkt als werknemers. Op 23 juli 2018 werd nog geoordeeld dat de bezorger die een zaak tegen Deliveroo had aangespannen geen arbeidsovereenkomst had met Deliveroo. Inmiddels is de kantonrechter in deze kwestie een andere mening toegedaan.

De casus

Deliveroo heeft besloten om alle arbeidsovereenkomsten met haar bezorgers per februari 2018 niet te verlengen. Bezorgers konden vanaf dat moment alleen nog maar voor Deliveroo werken op basis van een partnerovereenkomst. Op grond van deze overeenkomst dient de bezorger zich als ondernemer in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en krijgt hij vervolgens per afgeleverde bezorging betaald. Via een app ontvangt de bezorger bestellingen en kan hij aangeven wanneer hij wil werken. Het materiaal, zoals het vervoersmiddel (fiets) en de warmhoudbox dient de bezorger zelf te regelen.

Arbeidsovereenkomst?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer is voldaan aan de volgende vereisten: arbeid, loon en een gezagsverhouding (artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek). Hierbij is het niet van doorslaggevend belang hoe partijen een overeenkomst noemen, maar hoe zij feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst. Een overeenkomst genaamd ‘overeenkomst van opdracht’ of zoals hier ‘partnerovereenkomst’ kan als arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd wanneer het voldoet aan voornoemde drie vereisten. Dit heeft tot gevolg dat de opdrachtgever geen opdrachtgever meer is, maar werkgever. Als werkgever dient hij rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidsomstandighedenwet, de ketenregeling, het doorbetalen van loon bij arbeidsongeschiktheid en het naleven van de toepasselijke cao.

Arbeid en gezagsverhouding

De kantonrechter stelt vast dat de plicht om een prestatie te leveren volgens het contract pas ontstaat op het moment dat een bestelling door de bezorger wordt geaccepteerd en door Deliveroo aan de bezorger wordt toegewezen. Dit is wezenlijk anders dan de situatie vóór februari 2018. Toen was de bezorger op basis van de arbeidsovereenkomst verplicht om zich voor een minimale periode op te geven voor arbeid, gedurende de dienst waarvoor hij had ingetekend. Wanneer de bezorger drie keer geen gehoor zou geven aan een oproep dan zou dat volgens de arbeidsovereenkomst een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren.

FNV vordert in deze procedure een verklaring voor recht omdat zij van mening is dat de bezorgers in feite werknemers zijn. Deliveroo daarentegen stelt dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zij voert hiertoe aan dat de bezorgers vrij zijn om bestellingen te weigeren.

De kantonrechter is echter van mening dat deze vrijheid dient te worden genuanceerd. Deliveroo verleent namelijk aan bezorgers die goed presteren (en dus weinig bestellingen weigeren) priority acces waardoor zij als eerste de mogelijkheid krijgen om een gewild tijdvak in een zone te reserveren. In bepaalde tijdvakken en zones kan immers meer inkomen gegenereerd worden dan in andere tijdvakken en zones. Wanneer een bezorger goed presteert en weinig bestellingen weigert kan hij dus een hoger inkomen genereren. Daarnaast heeft Deliveroo de mogelijkheid om een bezorger geen bestellingen meer toe te wijzen. Dit maakt dat de vrijheid om een bestelling te weigeren in werkelijkheid minder groot is dan het contract suggereert.

Ondanks dat de bezorger zich kan laten vervangen door een ander is de kantonrechter van oordeel dat sprake is van een gezagsverhouding. Deliveroo kan namelijk middels zijn systemen op dezelfde manier invloed uitoefenen op de vervanger als op de bezorger. De in het contract opgenomen vervangingsmogelijkheid staat daarom het aannemen van een gezagsverhouding niet in de weg.

Loon

De bezorgers krijgen in plaats van het minimum(jeugd)loon nu een bedrag per bezorging, variërend van € 3,75 tot € 6,00. Volgens de kantonrechter is deze vergoeding weliswaar hoger dan het minimum(jeugd)loon maar niet dusdanig hoog dat in de hoogte van de vergoeding een aanwijzing ligt dat geen sprake is van loon in de zin van artikel 7:610 BW. Overige kosten voor de bezorgers zoals verzekeringen en veiligheidsmaterialen zijn namelijk niet in deze vergoeding verdisconteerd. Ook is er voor de bezorgers geen tot nauwelijks ruimte om met Deliveroo te onderhandelen over het tarief.

 Conclusie

De kantonrechter oordeelt dat de aard van het werk en de rechtsverhouding tussen partijen feitelijk niet is veranderd met de situatie vóór februari 2018. Er is nog steeds sprake van een gezagsrelatie en de bezorger is in grote mate afhankelijk van Deliveroo. Ondanks de partnerovereenkomst is de rechtsverhouding tussen de bezorger en Deliveroo (nog steeds) aan te merken als een arbeidsovereenkomst. De bezorgers van Deliveroo zijn dus toch werknemers én vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobile kranen ( ECLI:NL:RBAMS:2019:210)

Indien u wilt weten of u kan worden aangemerkt als werkgever en wat de mogelijke consequenties voor u kunnen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten via 0546-575988.