De min maxovereenkomst, hoe zit het ook alweer?

Een van de doelstellingen van de Wet werk & zekerheid is om de positie van flexwerkers te versterken. Flexwerkers moeten in de praktijk sneller aanspraak kunnen maken op een vast dienstverband. Maar, in de praktijk neemt juist de vraag naar flexibele arbeid (via deeltijdcontracten, uitzend- en payrollovereenkomsten, oproepcontracten en min-maxovereenkomsten) steeds meer toe. Interessant is… Lees meer »

Waar liggen de grenzen van aansprakelijkheid bij het ondernemen?

Inleiding: Veel ondernemers worstelen met de situatie, wanneer een bepaalde beslissing of handelwijze namens de vennootschap bestuurdersaansprakelijkheid oplevert jegens de crediteuren van de vennootschap. Bestuurdersaansprakelijkheid is een zeer ruim begrip. Zo kan een bestuurder, naast het aansprakelijk zijn jegens crediteuren, eveneens aansprakelijk zijn jegens de eigen vennootschap of als er sprake is van een faillissement… Lees meer »

Voorgenomen wijzigingen Ketenregeling en transitievergoeding

Minister Asscher heeft op 21 april jl. de Tweede Kamer geïnformeerd omtrent zijn voornemen om verruiming van de mogelijkheden om meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar te laten opvolgen. Minister Asscher wil daartoe de zogenaamde ketenregeling wijzigen in die zin dat onder omstandigheden een keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten kan worden doorbroken door een tussenpoos van… Lees meer »

De onderhandelingen ongestraft afbreken?

Voordat een overeenkomst tot stand komt, treden de aanstaande contractpartners met elkaar in onderhandeling. Deze periode wordt ook wel de precontractuele fase genoemd. Zodra partijen op alle (essentiële) punten overeenstemming hebben bereikt, komt de overeenkomst tot stand. Maar wat als één van de partijen besluit de onderhandelingen af te breken? Kan die partij ongestraft van… Lees meer »

Duurovereenkomst opzegbaar?

De duurovereenkomst is de overeenkomst waarin partijen afspraken maken voor een intensieve, of soms zelfs exclusieve samenwerking voor een lange, veelal onbepaalde tijd. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een distributieovereenkomst of een licentieovereenkomst maar ook een kredietovereenkomst en een maatschapsovereenkomst kan hieronder worden verstaan. Nu partijen bij het aangaan van een duurovereenkomst een langdurige… Lees meer »

Niet alles overleggen! Ontbrekende toestemming echtgenoot als reddingsboei

Voordat u een grote uitgave of serieuze toezegging doet, doet u er meestal goed aan een en ander eerst met uw partner te overleggen. De wetgever heeft zich deze aloude gezinsdynamiek gerealiseerd. In artikel 1:88 BW is daarom het zogenaamde ‘toestemmingsvereiste’ van de echtgenoot opgenomen. Op grond van dit artikel vereist een echtgenoot voor bepaalde… Lees meer »

Lezing MulderVanGeel groot succes!

Op 14 december jl. bespraken Pieter Mulder en Simon ten Feld de praktische uitwerking van de Wet Werk en Zekerheid op het personeelsbeleid. Onder belangstelling van een groot aantal ondernemers werden de gevolgen van het nieuwe ontslagrecht onder de aandacht gebracht. De sheets van deze middag kunt u middels onderstaande knop downloaden! DOWNLOAD

De BV! Iets voor u?

Het einde van het jaar nadert. De tijd om weer eens te beoordelen of uw onderneming gebaat is bij de BV-vorm. De BV-vorm beschermt u beter tegen privé–aansprakelijkheden. De oprichting van een BV is tegenwoordig veel eenvoudiger geworden. Ook is meer maatwerk mogelijk. Bij oprichting van de BV hoeft u bijvoorbeeld niet langer een minimumkapitaal… Lees meer »

Lezing MulderVanGeel tijdens werkgeverslunch Werkplein Twente!

Kom naar de werkgeverslunch van werkplein Twente en laat u informeren, inspireren en adviseren over de beste manier om uw personeelsbeleid klaar te maken voor de toekomst! Uitnodiging-werkgeverslunch

Positie payrollmedewerkers in het nieuwe arbeidsrecht

De rechtspositie van de payrollmedewerker is al geruime tijd onderwerp van veel discussie. De aankondiging van minister Asscher dat hij de (rechts)positie van payrollmedewerkers met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden wenst te verbeteren, krijgt ook meer en meer aandacht in de media. Dit is ook niet zo opmerkelijk omdat dit (grote) gevolgen zal hebben voor de… Lees meer »