Algemene voorwaarden MulderVanGeel advocaten en bedrijfsadviseurs

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MulderVanGeel, een handelsnaam van Mulsteem werkmaatschappij B.V., en haar opdrachtgevers. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aan de overeenkomst voorafgegane en nadien verstrekte vervolg- of aanvullende opdrachten.

De werkzaamheden die worden verricht door advocaten en eventuele andere dienstverleners van MulderVanGeel, worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht die uitsluitend tot stand komt tussen de opdrachtgever en MulderVanGeel. Tussen de opdrachtgever en de persoon die de werkzaamheden krachtens enige rechtsverhouding tot MulderVanGeel uitvoert, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet wanneer de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De overeenkomst omvat de uitdrukkelijke volmacht van opdrachtgever aan MulderVanGeel om namens en voor rekening van de opdrachtgever rechtshandelingen te verrichten.

MulderVanGeel zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met cliënt zo goed mogelijk waarborgen. Echter; (i) de cliënt verleent aan MulderVanGeel toestemming om al dan niet in verband met de verleende opdracht zijn gegevens binnen de organisatie van MulderVanGeel bekend te maken (ii) de cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook van e-mail en het internet.

Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium komt tot stand aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht afgesproken uurtarief. MulderVanGeel is bevoegd om het basisuurtarief jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkeling met een maximum van 8%. Verschotten bestaan uit werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door MulderVanGeel ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Deze kosten worden zonder opslag doorberekend. Daarnaast worden kantoorkosten in rekening gebracht die forfaitair worden vastgesteld op 6% van het honorarium. MulderVanGeel kan, indien daartoe gelet op de aard of het spoedeisend karakter van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een voorschot op het honorarium verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

De werkzaamheden worden maandelijks middels een factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Wanneer de uiterste betalingstermijn met 30 dagen wordt overschreden (zijnde 60 dagen na factuurdatum) zal MulderVanGeel, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een rente van 1,0 % per maand in rekening brengen. Indien na aanmaning betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00. MulderVanGeel is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien betaling van het voorschot of enige andere opeisbare factuur ondanks sommatie uitblijft.

De aansprakelijkheid van MulderVanGeel is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verminderd met het bedrag van een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of enig andere verzekering, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende opdracht betaalde honorarium, met een maximum van € 15.000,00. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat MulderVanGeel aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte zaken.

De keuze van MulderVanGeel derden in te schakelen zal met de nodige zorgvuldigheid geschieden en waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. MulderVanGeel is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van of schade veroorzaakt door deze derden. De opdrachtgever machtigt MulderVanGeel om algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart MulderVanGeel tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van de zijde van MulderVanGeel.

MulderVanGeel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waar die stichting een of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.

Een vordering tot schadevergoeding op MulderVanGeel vervalt indien niet binnen een maand nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk melding van de schade bij MulderVanGeel is gedaan, behalve als het een vordering van een consument betreft.

De Kantoorklachtenregeling MulderVanGeel zoals deze is vermeld op onze website (www.muldervangeel.dev), is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen advocaten van MulderVanGeel en de cliënt.

Op de rechtsverhouding tussen MulderVanGeel en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter bij Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

Op de dienstverlening van MulderVanGeel zijn bovengenoemde algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn weergegeven op de achterzijde van ons briefpapier, als ook vermeld op onze website www.muldervangeel.dev